ABOUT US

"Customers are important to us in providing good quality services."

เกี่ยวกับเรา

"Customers are important to us in providing good quality services."

วิสัยทัศน์

“ ลูกค้า คือส่วนสำคัญ จริงใจ ใส่ใจบริการ ”

พันธกิจ

มุ่งสู่การเป็นธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของประเทศ เพื่อก้าวสู่เวที ระดับโลกด้วยการเติบโตที่ยั่งยืน สนองต่อความต้องการของลูกค้า

ค่านิยมองค์การ

  • ลูกค้าคือคนสำคัญ ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเข้าใจในความต้องการและสนองตอบทางเลือกที่ดีที่สุด
  • ซื้อสัตย์ปฏิบัติถูกต้อง ยึดความเป็นธรรมและเป็นมืออาชีพ สร้างความเชื่อมั่นโดยปฏิบัติงานถูกต้อง จริงใจ
  • มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ มุ่งมั่นด้วยจิตสำนึกในการสร้างความเป็นเลิศ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและบริการที่ดีที่สุด
  • เปลี่ยนแปลง อย่างสร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
  • เคียงข้างธุรกิจ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตและอยู่เคียงข้างธุรกิจของลูกค้า 
  • ก้าวสู่เวทีระดับโลก มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการเพื่อเติบโต ที่มั่นคง ก้าวสู่การแข่งขันในเวทีระดับโลก 

การดำเนินการ

การตกแต่งห้องปฏิบัติการนั้น มีหลายด้านที่ต้องพิจารณา ต้องมั่นใจได้ว่าห้องปฏิบัติการได้รับการออกแบบ
มามีความปลอดภัยและเหมาะสมแก่การใช้งานของผู้ปฏิบัติการ

วางแผนงาน

ขั้นตอนแรกคือ การวางแผนรายละเอียดของงานที่จะดำเนินการในห้องปฏิบัติการ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการห้องปฏิบัติการช่วยระบุตำแหน่งงานที่จำเป็นและเพิ่ม ประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการ

ออกแบบ

ออกแบบสร้าง LAYOUT ของเฟอร์นิเจอร์ในห้องปฏิบัติการนั้นมีมากกว่าแค่การจัดวางตำแหน่งของโต๊ะมันจะต้องรวมระบบวิศวกรรมใดๆ เข้าด้วยกัน ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ นักออกแบบวิศวกรรมให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งาน เพื่อให้เหมาะสมแก่การใช้งานและออกแบบ ได้ตรงตามผู้ใช้งาน ต้องการให้ได้ห้องปฏิบัติการที่สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่

ตรวจสอบตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ

การวางแผนจะต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศและระหว่างประเทศมาตรฐานความปลอดภัยและ คำแนะนำเช่น BS EN ASTM และปฏิบัติตามข้อบังคับการใช้พลัง งานต่ำ อุปกรณ์ความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานเช่น SAfety shower separate เพียงพอเช่น ฝักบัวอาบน้ำที่ปลอดภัยและ Power splitter การเชื่อมต่อ ทางวิศวกรรมจะต้องวางแผนให้ตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสม วัสดุและพื้นผิวที่เลือกจะต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการที่อาจเป็นอันตราย

การเตรียมพื้นที่ห้องปฏิบัติการและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์

ดำเนินการเตรียมพื้นที่และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์