แขนดูดควัน (Arm Hood)

แขนดูดควัน (Arm Hood)

กำจัดไอสารเคมีแบบเฉพาะจุด เพื่อป้องกันผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการในพื้นที่จากสารเคมีที่เป็นอันตรายที่ระเหยออกมา